Logo Tatra

Zapojení a ovládání topného přístroje v automobilu Tatra 2-603

Jaroslav Cholevík
Schémata elektrických zapojení osobních automobilů, NADAS 1968


Zapojení elektrického zařízení topného přístroje EBERSPÄCHER B 3

Zapojení topnení EBERSPÄCHER B 3
1 -  redukční ventil 2 -  elektromagnetický ventil
3 -  tryska paliva 4 -  sací trubka
5 -  větrák spalovacího vzduchu 6 -  předkomora
7 -  výměník tepla 8 -  výfuková trubka
9 -  větrák čerstvého vzduchu 10 -  elektromotorek větráku
11 -  čidlo termospínače 12 -  žhavící svíčka
13 -  kontakty termospínače ovládané čidlem 14 -  spínač topení a větrání
15 -  předřadný odpor 16 -  pojistka
17 -  svorkovnice na topném přístroji 18 -  termospínač
19 -  pojistný spínač (při překročení max. příspustné teploty spojí vedení nakrátko a způsobí spálení pojistky 16) 20 -  pojistný termospínač žhavení

Zapojení elektrického benzínového topení PAL typ 3 COB 1

Zapojení topení PAL 3 COB 1
1 -  redukční ventil s elektromagnetickým ventilem 2 -  výměník tepla
3 -  elektromotor 4 -  pojistka přehřátí
5 -  žhavicí svíčka 6 -  termostat
7 -  odporový drát obj. č. 03-5800.16 8 -  spínací relé 12 V/20 A obj. č. 02-9445.26
9 -  pojistková skříňka 10 -  svorkovnice
11 -  kontrolka běhu 12 -  přepínací skříňka
13 -  akumulátor 14 -  pojistka

Ovládání topení

Vytápění a větrání vozu se ovládá čtyřmi páčkami uprostřed pod přístrojovou deskou: první páčka - spínač topného přístroje a větráků má tři polohy:

poloha A (nahoře) - vypnuto (kontrolní světlo na sdruženém přístoji pod volantem nesvítí), poloha B (uprostřed) - zapnuty větráky (tj. větrák topného přístroje i přídavný větrák na rozváděcí komoře; kontrolní světlo svítí. Větráky vhánějí do vozu čerstvý vzduch i když vůz stojí nebo jede pomalu (tj. když je v přívodním kanále malý dynamický tlak vzduchu). Poloha C (páčka spínače dole) - zapnuto topení (větráky běží). Po přesunutí páčky do této polohy se nejdřívě automaticky zapne žhavicí svíčka a otevře se přívod paliva - kontrolní světlo zhasne. Za chvíli se kontrolní světlo opět rozsvítí; to znamená, že je již topení v činnosti (žhavení se automaticky vypnulo). Běžící větráky vhánějí do vozu teplý vzduch. Po dobu vytápění kontrolní světlo svítí; jestliže zhasne, signalizuje závadu. Topení se vypíná přestavením páčky do polohy B nebo A. Po vypnutí ještě ai 1 minutu svítí kontrolní světlo (tzv. doběh topení, kdy se běžícím větrákem chladí topný přístroj). Dokud kontrolní světlo nezhaslo, nesmí se topení znovu zapínat (nebezpečí exploze v topném přístroji).

Druhá páčka - je k regulaci přívodu vzduchu do topného přístroje (ovládá klapku v levém přívodním kanálu). Poloha A - přívod vzduchu uzavřen. Poloha B - přívod vzduchu otevřen asi na polovinu. Poloha C - přívod vzduchu úplně otevřen. Při přestavování první páčky z polohy A do B nebo C se zároveň samočinně přestavuje i druhá páčka; to e zajištění, aby nezůstal uzavřen přívod vzduchu do topného přístroje (tím se zmenšuje nebezpečí předhřátí přístroje). Při opačném pohybu první páčky (z poloha C směřem k A) se druhá páčka neunáší.

Je-li topení vypnuto (první páčka v poloze A) lze manipulovat druhou páčkou samostatně;otevřením klapky se pak za jízdy přivádí do vozu čerstvý vzduch dynamickým tlakem z levého bočního kanálu (přes topný přístroj a rozváděcí komoru).

Třetí páčka - je k regulaci přívodu vzduchu do rozváděcí komory (ovládá klapku v pravém bočním přívodním kanálu). Poloha A - přívod vzduchu uzavřen. Poloha B - přívod vzduchu otevřen asi na polovinu. Poloha C - přívod vzduchu úplně otevřen. Z pravého kanálu se za jízdy přivádí čerstvý vzduch dynamickým tlakem přímo do rozváděcí komory a z té do vnitřku vozu. Tímto způsobem se zpravidla větrá jedoucí vůz za teplného počasí (cirkulaci vzduchu lze ještě zlepšit vhodným pootevřením předních nebo zadních bočních vyklápěcích okének). Během vytápení vozu teplým vzduchem se používá přívodu čerstvého vzduchu z pravého kanálu jen výjimečně, například jestliže při pomalé jízdě nadměrně stoupne teplota ve voze (přimíšením studeného vzduchu se teplota upraví na přiměřenou výši).

Čtvrtá páčka - k regulaci rozvodu vzduchu (ovládá klapku v rozváděcí komoře pod pravým předním sedadlem). Poloha A - všechen vzduch se vede do vozu (kanály nad podlahou do prostoru předních i zadních sedadel). Poloha B - část vzduchu se vede do vozu, část na přední okno. Poloha C - všechen vzduch se vede na přední okno. Přiváděný čerstvý vzduch za teplého počasí účinně zabraňuje zamlžení okna. Stejným potrubím se v zimě přivádí na okno teplý vzduch, který brání usazování námrazy a udržuje přední okno dobře průhledné.

Páčky, druhá, třetí a čtvrtá se dají nastavit nejen do střední polohy B, ale podle potřeby do kterékoliv polohy mezi krajními polohami A a C; střední poloha B se však pozná podle zaskočení západky.

Provozoní poruchy topení

Za provozu topení může někdy dojít k poruchám zaviněným většinou nečistotami, obsaženými v benzínu nebo přehřátím. Topení pak buď vůbec nepracuje nebo se naopak nedá zastavit, jestliže topení nepracuje vůbec, je třeba nejdříve zkontrolovat pojistku č. 7 v hlavní pojistkové skříňce; je-li v pořádku, zkontroluje se pojistka na topném přístroji v malé pojistkové skříňce (tato pojistka se může spálit jen při přehřátí topného přístroje). U topení značky EBERSPÄCHER B 3 může být přerušen přívod proudu pojistným termospínačem. Termospínač se znovu zapíná stisknutím nebo posunutím červeného rýhovaného knoflíku 18. Přestane-li topení hřát za jízdy a větrák topného přístroje vhání do vozu jen studený vzduch, je třeba zkusit topení vypnout a asi za 2 minuty znovu zapnout (nesmí se však zapínat dříve, než zhasne kontrolní světlo topení). Neohřívá-li se vzduch ani po novém zapnutí topení, je třeba hledat příčinu závady (pravděpodobně bude ucpána tryska).

Termospínač není na topení značky PAL 3 COB 1. K trysce je přístup po odpojení přívodního potrubí od šroubení. Na konci trubičky je pod šroubením tryska s otvorem průměru 0,25 mm. Otvor trysky se opatrně pročistí ocelovým drátkem průměru asi 0,2 mm a pak se ještě profouká. Nepracuje-li topení ani po pročištění trysky, vyšroubuje se žhavící svíčka a zkonstroluje se, zda-li po zapnutí topení žhaví (pro zkoušku se svíčka připojí k přívodnímu kabelu a přiloží se na hmotu vozu). Je-li svíčka v pořádku, musí topný přístroj prohlédnout a opravit odborná opravna.

Při projíždění závějí se někdy může dostat sníh do sací nebo výfukové trubky topení, které vyúsťují pod vůz. Sníh trubku ucpe a topení potom nepracuje. V takovém případě se trubka vyjme (je připojena pryžovou spojkou) a z trubky se opatrně sníh vyklepe. Trubky se mohou časem ucpat také blátem, které nastříkalo dovnitř.

Jestliže topení nelze zastavit (kontrolní světlo nezhasne po jedné až dvou minutách normálního doběhu, ale svítí trvale dál), bývá příčinou této závady netěsnost elektromagnetického ventilu přívodu paliva pro topení. Netěsný ventil neuzavře úplně přívod paliva a proto v topném přístroji hoří plamen dále i po vypnutí topení.

Dojde-li k této závadě, je třeba odpojit přívodní potrubí paliva od redukčního ventilu a trubku nouzově uzavřít (např. dřevěným kolíkem). Po odpojení přívodu paliva plamen brzy zhasne a zhasne i kontrolní světlo. Netěsný nebo vadný ventil může opravit jen odborná dílna.

ZPĚT